Måla i Skåne

Miljö

På Måla väljer vi enbart leverantörer som uppfyller högt ställda miljökrav genom att utveckla miljöanpassade produkter, minimera miljöpåverkan i tillverkningsprocesserna och få bort restprodukter och avfall. Leverantörernas produkter och arbetsmetoder ska passa de behov och krav som vi och samhället ställer. Vi arbetar med att certifiera oss enligt Målaremästarenas Kvalitets- och Miljöledningssystem. Ett arbete som alltid måste hållas ájour.

Vår miljöpolicy:

• Vi ska i samverkan med beställare och leverantörer välja färger och annat material som förskönar och ger objektet lång hållbarhet med liten påverkan på miljö och hälsa under arbetet.
• Vi ska skapa engagemang för miljöfrågorna hos alla medarbetare.
• Vi ska arbeta förebyggande för att minska miljöpåverkan och vi skall sträva efter att kontinuerligt höja kunskapsnivån.

Miljöpolicy

• Vi ska följa lagar som gäller för miljöskydd.
• Vi ska uppfylla kraven i Målaremästarnas miljöcertifiering.
• Vi ska hushålla med resurser, vatten och energi.
• Vi ska begränsa uppkomsten av avfall och tillse att avfall som kan återvinnas sorteras.

• Vi ska sträva efter att minska utsläpp av lösningsmedel.


Maleriforetagenaaa ny